Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznejWysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że jak wspólnota mieszkaniowa może się pozbyć dokuczliwych sąsiadów wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w wspólnota mieszkaniowa jaka osobowość prawna terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co do reguły będzie wnoszona poprzez okres 20 lat, licząc od przekształcenia. Ustawa przewiduje możliwość wniesienia opłaty jednorazowo, co wiązać się będzie z bonifikatą. Bonifikata w przypadku przekształcenia obejmującego grunty Skarbu Państwa będzie wynosiła 60%, a w kolejnych latach będzie obniżana o 10%. Natomiast rabat na gruntach samorządowych będzie ustalana przez radę gminy albo powiatu (na przykład warszawscy radni wprzódy w październiku przyjęli uchwałę o 98-99% bonifikacie dla właścicieli domów i mieszkań w blokach oraz dla spółdzielni, natomiast w Łodzi bonifikata będzie identyczna jak na rzecz gruntów państwowych czyli 60%). Jeszcze w grudniu 2018 r. Sejm uchwalił nowelizację PrzeksztUżytkWieczU. Zgodnie z przyjętymi zmianami nowelizacja dotyczy zmiany artykułów w obszarze terminów wydawania przez organy zaświadczeń. Ustawodawca wprowadził dodatkowy 30 dniowy terminu na wydanie zaświadczenia w sytuacji złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal czy też właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu. Wskazano także, że organem wyższego stopnia w sprawach opłaty przekształceniowej, której ustalenie następuje w formie decyzji, dotyczących gruntów, stanowiących przed dniem przekształcenia własność Skarbu Państwa jest wojewoda. W odniesieniu do JST organem wyższego stopnia, na podstawie ogólnych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, będą samorządowe kolegia odwoławcze. Ustawodawca dokonał sprecyzowania, do której księgi wieczystej będzie wpisywane żądanie o opłatę przekształceniową. Wprowadzono zarówno kategorię podmiotu przekształconego tj. właściciel gruntu będący przedsiębiorcą. W tym wypadku opłata przekształceniowa, na jego wniosek będzie mogła być rozłożona nie na 20 lat, lecz na 99 innymi słowy 50 innymi słowy 33 lata. Przepisy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego Gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności Zabudowane na cele mieszkaniowe to znaczy prawo użytkowania Wydawanie zaświadczeń do spółdzielni mieszkaniowych Stosowanie przepisów przez rejentów i wieczystoksięgowe Obrotu prawnego nieruchomościami notariuszy Poprawne sporządzenia umowy notarialnej Wpisu w księdze wieczystej Przez notariuszy w aktach notarialnych obrotu lokalami Zaświadczenie o przekształceniu wydawane z urzędu Zaświadczenie o przekształceniu wydawane na wniosek Problem z ewidencjonowaniem nieruchomości notariusza Przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkanio Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków Zawiera wzory aktów notarialnych Wzory aktów notarialnych dostępne na stronie www Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym Notarialne poświadczenie dziedziczenia Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej Akty notarialne komentarz Prawo o notariacie Komentarz

Najnowsze artykuły:

Top