Prawo rodzinne i spadkowe i pokrewieństwo i powinowactwo pochodzeniePrawo rodzinne i spadkowe i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo związanych z nimi regulacji KPC to szczegółowy sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi wybitnie specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe układy pośród małżonkami i krewnymi, a także układy wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia. Głównym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony w 1964 r., który od tego czasu był wielokrotnie nowelizowany. Ponadto materia związana z prawem rodzinnym i opiekuńczym jest uregulowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo w innych licznych aktach ustawowych, ba w przepisach prawa międzynarodowego. Analiza katalogu typowych spraw wchodzących w profil prawa rodzinnego skłania do co reguluje prawo rodzinne wniosku, że praktycznie każdy obywatel co najmniej raz w życiu uczestniczy w sprawie z tej dziedziny. W wielu przypadkach jedynie radca prawny może udzielić wszechstronnej, kompetentnej pomocy. Uwzględniając również dodatkowe aspekty procedur prawa rodzinnego, np. ich związek ze sprawami podatkowymi to znaczy biznesowymi. Ustawą, na której w głównej mierze opiera się Komentarz jest ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Artykuł porusza między innymi następujące kwestie: pochodzenie dziecka – macierzyństwo, ojcostwo; układy pomiędzy rodzicami a dziećmi – władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem; przysposobienie. Mnogość spraw rodzinnych i opiekuńczych odbywa się przed sądami powszechnymi. W pewnych przypadkach droga sądowa jest konieczna do osiągnięcia określonego rezultatu i nie ma związku z jakimkolwiek sporem. Jest tak np. w przypadku przysposobienia (adopcji), czyli przyjęcia do własnej rodziny osoby obcej, co musi być poprzedzone postępowaniem sądowym. Podobnie do przeprowadzenia rozwodu konieczne jest złożenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. Nie ma przy tym znaczenia potencjalny fakt, że oboje małżonkowie są zgodni co się tyczy rozwiązania małżeństwa i nie chcą orzekania co to jest prawo rodzinne o winie rozpadu małżeństwa.

Najnowsze artykuły:

Top