Nowe obowiązki ogłoszeniowe w zamówieniach do 130 000Nowe obowiązki ogłoszeniowe w zamówieniach do 130 000 złotych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy i nowe Prawo zamówień publicznych - główne przemiany w Zamówienia w procedurze „krajowej” o wartości mniejszej od progów unijnych zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy normy efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Wiele modyfikacji dotyczy tak jak kodeksów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: określenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, określenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie innowacyjnych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców innymi słowy też Miniportal e-Zamówień - zasady działania i definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową. Od wielu miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane Wpis na blogu o zamówieniach ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników poprzez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy oraz kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie szkolenia skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program szkolenia ujmuje zagadnienia, jakie w wielu przypadkach stanowią temat dyskusji. Skoncentrujemy się na tych obszarach, które przysparzają wyjątkowo wiele problemów, budzą wątpliwości interpretacyjne dodatkowo na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS albo kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i zazwyczaj popełnianych błędów pozwoli ustrzec się problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, teraz do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych także osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Najnowsze artykuły:

Top