czy świadczenie postojowe jest przychodemczy świadczenie postojowe jest przychodem w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc na rzecz samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą polegać świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie poprzez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule. Świadczenie postojowe dla kogo? Do tej pory w toku świadczenie postojowe ile się czeka obowiązujących artykułów przedsiębiorcy, jacy w związku ze wzrostem zachorowalności na COVID-19 spotkali się z trudnościami finansowymi, mogli skorzystać z: odroczenia terminu płatności składek, układu ratalnego, umorzenia należności składek. Jak wprzódy wiadomo, omawiane rozwiązania są niewystarczające. Dlatego Tarcza antykryzysowa wprowadza pomoc w postaci świadczenia postojowego dla w najwyższym stopniu zagrożonych, czyli dla osób: prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki same za siebie; wykonujących pracę na podstawie: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do jakich zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia; umowy o dzieło. Świadczenie postojowe mogą otrzymać osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podczas gdy są: obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej innymi słowy obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym czyli Konfederacji Szwajcarskiej. prawo pobytu czyli prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy świadczenie postojowe jest jednorazowe lub cudzoziemcami, jacy prawnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie warunki trzeba spełnić, iżby przyjąć świadczenie postojowe? Przede wszystkim świadczenie postojowe przysługuje, podczas gdy w następstwie koronawirusa wystąpił przestój w prowadzeniu działalności. Będzie ono skierowane do ww. osób, wyłącznie jak nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe w całej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy: nie zawiesiła ona aktywności gospodarczej również jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był: niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o co najmniej 15% także nie wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (5 227 zł. x 300% = 15 681 zł); zawiesiła ona działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r.

Najnowsze artykuły:

Top