Wspólny rachunek bankowy budżetu i urzęduWspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor kto może amortyzować jednorazowo środki trwałe artykułu, zahartowany specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały przedstawione w układzie tematycznym z podziałem na obszary i typy działalności gospodarka majątkiem trwałym; majątek obrotowy; gospodarka pieniężna również dochody i wydatki budżetowe rozrachunki i zaangażowanie przychody; koszty i wynik finansowy; ­fundusze. Omawiane operacje według rodzajów aktywności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów także ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego pisarz sporządził dogłębny komput operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji. Dodatkowo praktyczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: rozliczenie i indeks należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika Vat oraz centralne rozliczenie podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie; ­ ewidencja ile czasu pracy może mieć kierowca umowy leasingu finansowego środka stabilnego u korzystającego, którym jest jednostka miary budżetowa; ­ likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy; ­ kompensata (potrącenia) wzajemnych należności – rejestr w urzędzie jednostki samorządu wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego również rozrachunek zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów i inne. Czwarte wydanie publikacji zaktualizowano według stanu prawnego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce centralizacji rozliczeń podatku Vat w oddziałach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano wzory księgowań rozliczeń podatku VAT w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu jst, kto może amortyzować jednorazowo środki trwałe gdzie powadzone ma być centralne rozliczenie podatku VAT. Wzory księgowań zaopatrzone są komentarzem z wyjaśnieniami i uzasadnieniem merytorycznym sposobu księgowania. Jednocześnie ogół problemów podatku VAT wzbogacona została schematami księgowań na kontach teowych wzajemnie powiązanych tzn. w oparciu o te same dane liczbowe w jednostce budżetowej i budżecie prowadzącym centralne rozliczeniowe podatku VAT.

Najnowsze artykuły:

Top