uzgadnianie rozrachunków przeprowadzanie weryfikacji pozostałychInwentaryzacja u małych i dużych w pełni aktualna lektura poświęcona w całości inwentaryzacji w małych, średnich i dużych jednostkach. Jest to wyczerpujące podsumowanie wiedzy o prawnych, technicznych i księgowych aspektach inwentaryzacji, a poruszane na jej łamach tematy to organizowanie i przeprowadzanie spisu z natury: - materiałów, towarów i produktów - towarów w handlu detalicznym - produkcji niezakończonej budowlanej - środków trwałych i inwestycji w nieruchomości - inwentaryzacja od a do z z uwzględnieniem stanowiska komitetu standardów rachunkowości gotówki i papierów wartościowych - księgozbiorów,

uzgadnianie rozrachunków, przeprowadzanie weryfikacji pozostałych aktywów i pasywów, specyfika inwentaryzacji w małych, średnich i dużych jednostkach, inwentaryzacja a podatki, ujęcie niedoborów i nadwyżek w księgach rachunkowych. Broszura zawiera też półprodukty - wzory zarządzeń, instrukcji i dokumentacji inwentaryzacyjnej dodatkowo pożyteczne porady. Mamy nadzieję, że nowa publikacja, gdzie autorami opracowań są wybitni fachowcy praktycy trwale współpracujący z redakcją, spotka się z dobrym przyjęciem i stanie się lekturą księgowych małych i dużych jednostek. Wiele uwagi poświęciło uregulowanym w ustawie o rachunkowości zasadom ewidencji i wyceny rzeczowych składników obrotowych także zagadnieniom związanym z korektą kosztów uzyskania przychodów na rzecz celów podatku dochodowego. Opracowanie wzbogacają wzory niezbędnej dokumentacji, przykłady liczbowe i zarysy ewidencyjne. drobiazgowo omawia: reguły organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział kompetencji, aspekt obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzania); metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja); procedury ustalania i rozliczania także dokumentowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, a zarówno w księdze przychodów i rozchodów również tematykę podatku VAT w aspekcie zaistniałych niedoborów i otrzymanych za nie odszkodowań. Najnowsza Instrukcja Inwentaryzacyjna na rok 2012. Jest to gotowy zależność instrukcji pomoże zorganizować wszystko spraw związanych z inwentaryzacją od wyznaczenia osób odpowiedzialnych, poprzez terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji (drogą spisu z natury, potwierdzenia sald również weryfikacji), po zakończenie i sporządzenie końcowych protokołów. znajdziesz ponad dokumentów niezbędnych przy przeprowadzeniu inwentaryzacji (wszystkie wzory zamieszczono również dokumentacja organizacyjna (zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, powołanie członków komisji, oświadczenia, plan, harmonogram i terminy inwentaryzacji); specyfikacja niezbędna przy przeprowadzaniu inwentaryzacja jako podstawa weryfikacji majątku przedsiębiorstwa inwentaryzacji (arkusze spisu z natury, protokoły, potwierdzenia sald, sprawozdania). Inwentaryzacja aktywów i pasywów Inwentaryzacja aktywów i pasywów, przeprowadzona na ostateczność roku obrotowego i na każdy różny dzień bilansowy, ma na celu ustalenie ilości i wartości poszczególnych składników majątkowych (aktywów), jednostki dodatkowo źródeł ich finansowania (pasywów) własnych i obcych, ustawowymi metodami inwentaryzacji poprzez niezależną Zakładową Komisję Inwentaryzacyjną w sprawie potwierdzenia stanów wartości poszczególnych rodzajów aktywów i pasywów, wykazanych w bilansie, sporządzonych na podstawie dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych. Ustalone podczas inwentaryzacji różnice pomiędzy wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji a stanami aktywów i pasywów, wynikajacymi z ksiąg rachunkowych, należy rozliczyć i ująć w księgach roku obrotowego (lub innego roku) którego inwentaryzacja dotyczy.

Najnowsze artykuły:

Top