umowa leasingu bez vin W obrocie gospodarczym u umówumowa leasingu bez vin. W obrocie gospodarczym u umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje dodatkowo tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny środek trwały firmie leasingowej, a od tego czasu obejmuje z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym prawo finansowe prezentacja celem zawarcia takiej umowy jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorcy i zwolnienie z więzienia środków pieniężnych zamrożonych w nabytych składnikach majątku. W zakresie podatku Vat przez umowy leasingu innymi słowy inne umowy o podobnym charakterze, rozumie się umowy w wyniku których, odpisów amortyzacyjnych dokonuje używający także umowy leasingu, których przedmiotami są grunty. Na gruncie ustawy o podatku od towarów usług leasing zwrotny rozpoznawany jest jako dwie różne czynności podlegające opodatkowaniu – dostawa towarów i świadczenie usług. W związku z powyższym jedną fakturę sprzedażową wystawia dotychczasowy właściciel środka stałego na rzecz leasingodawcy, pozostałe zaś leasingodawca byłemu właścicielowi w ramach umowy leasingu. W wymogach takiego rozliczenia umowy obie strony mają prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionych faktur. Taka praktyka jest uniwersalnie akceptowana poprzez organy piszczałkowe podatkowe. Okazuje się jednak, że niedługo takie podejście do rozliczania leasingu zwrotnego może się zmienić. Wszystko za sprawą marcowego wyroku TSUE, które rzuca nowe światło w sposób rozliczania podatku Vat do leasingu zwrotnego, również dla przedsiębiorców jakże i firm leasingowych. W przypadku leasingu operacyjnego także jak nie istnieje zastrzeżenie o standardowym przeniesieniu przedmiotu leasingu (a jedynie, że realny będzie wykup po zakończeniu leasingu) – dla celów podatku Vat leasing traktować trzeba jako świadczenie usług. Będzie to większa dawka zawieranych umów leasingu. Z tytułu leasingu na rzecz przedsiębiorców posiadających siedzibę pozycja terytorium Rzeczypospolitej, miejscem opodatkowania jest kraj siedziby tego przedsiębiorcy – leasingobiorcy (chodzi o leasing traktowany jako świadczenie usług). Odpowiednio – istnieje możliwość ustalenia miejsca siedziby w kraju stałego miejsca prowadzenia aktywności poprzez leasingobiorcę – jeżeli leasing jest przypisany do danego stałego miejsca (jest związany z takim miejscem).

Najnowsze artykuły:

Top