Schematy ewidencji biernych rozliczeń międzyokresowychSchematy ewidencji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upełnomocnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej samodzielna nauka ksiegowania ogólne zasady ewidencji, specyficzne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, obejmuje FinPublUU szczegółowienia jej wytycznych zawarte pozostały w SzczegZasRachR Dodatkowo jednostki oświatowe podlegają regulacjom RachU Wskazane akty prawne w przeważającym zakresie regulują reguły ewidencji operacji gospodarczych w oświatowych jednostkach budżetowych Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki innymi słowy deficytu budżetu jednostek macierzystej operacje gospodarcze dotyczące przychodów i wydatków budżetowych jednostki oświatowej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oświatowej na odrębnych kontach księgowych Ewidencja dokonywana jest w zakresie faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki dodatkowo wydatków dokonanych budżetowych Tak realizowana katalog księgowa musi jednakże uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej normy Przykładem jest m.in potrącanie poprzez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) bezpośredni z wyegzekwowanej kwoty należności (dochód jednostki budżetowej).

Najnowsze artykuły:

Top