Postępowanie karne w sprawach międzynarodowychPostępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Nowela ta przewiduje : odformalizowanie procedur (ale nie na korzyść oskarżonego); ograniczenie procedury przesłuchania (w sytuacjach, gdy np. sprawa dotyczy kilkuset osób – przy piramidach finansowych oznacza to oszustwach internetowych); wyeliminowanie konieczności wymienienia na rozprawie czyli odczytywania poprzez sąd wszystkich dokumentów (będących materiałem dowodowym); sporządzanie uzasadnień wyroków na specjalnym formularzu wedle ściśle określonych zasad; możliwość uwzględnienia kasacji w całości na posiedzeniu bez udziału stron – w razie jej oczywistej zasadności; kontrowersyjny zapis art. 378a k.p.k. o możliwości prowadzenia postępowania poprzez sąd pod nieobecność obrońcy i oskarżonego na rozprawie, nawet mimo należytego usprawiedliwienia ich nieobecności. Postępowanie karne (proces karny) – zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, to znaczy zaistniał występek mający postać przestępstwa, a z kolei wykrycie jego sprawcy i metodyka pracy komornika sądowego pdf pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Prawo i postępowanie karne oraz wykroczeniowe Jesteśmy zdania, że to działanie obrońcy prowadzi do pomyślnego zakończenia postępowania. Dlatego gwarantujemy Państwu: reprezentowanie od samego początku postępowania karnego i wykroczeniowego branie czynnego udziału w przesłuchaniach przed sądem oraz organami ścigania sporządzanie zażaleń na postanowienia w przedmiocie ustanowienia, w szczególności tymczasowego aresztowania sporządzanie odpowiedzi na akty oskarżenia również apelacji od wyroków reprezentowanie w toku postępowania wykonawczego, wyjątkowo w obszarze odroczenia, przerwy w odbywaniu kary czyli w przypadku ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych odbywania kary

Najnowsze artykuły:

Top