Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielaAkt nadania stopnia awansu karta nauczyciela opieka nad dzieckiem zdrowym zawodowego nauczyciela mianowanego. Status prawny pracowników samorządowych został osobliwy odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty karta samooceny nauczyciela po obserwacji zajęć wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając szczególnie podstawy nawiązania stosunku pracy, kwalifikacje wymagane do pracy w urzędach JST, reguły przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, normy odbywania służby przygotowawczej, elementarne obowiązki pracowników samorządowych i ich najważniejsze uprawnienia czyli zmianę stosunku pracy. W kwestiach nieuregulowanych przepisami PracSamU będą miały zastosowanie przepisy KP. Ustawodawca w treści art. 4 PracSamU określa trzy podstawy nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym, przypisując im równolegle pojedyncze stanowiska. Podstawą nawiązania stosunku pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych będzie wybór, wyznaczenia także umowa o pracę. W doktrynie i orzecznictwie sądowym podkreśla się, że jeno rodzaj pracy stanowi składnik potrzebny umowy o pracę. Nie są umowami o pracę porozumienia obejmujące samo zobowiązanie kandydata na pracownika do świadczenia bliżej nieokreślonej pracy i zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia pracownika za nieoznaczonym wynagrodzeniem i na nieustalonym z góry stanowisku. Natomiast pozostałe elementy umowy mogą być dopełnione z mocy prawa. Postanowienia umowne przewidujące całkowitą innymi słowy częściową nieodpłatność pracy są z mocy art. 18 § 2 KP nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy płacowe, przykładowo poprzez określone dla danego rodzaju pracy (stanowiska) wynagrodzenie w regulaminie wynagradzania, a w przypadku jego braku pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia, odpowiadającego rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, uwzględniającego ilość i jakość świadczonej pracy również wysokość minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy w umowie nie wskazano miejsca pracy, wykonywanie pracy odbywa się w siedzibie pracodawcy. Podziałowi na indywidualne kategorie pracowników samorządowych towarzyszy ustalenie warunków wymaganych na tych stanowiskach. Z porównania artykułów dotyczących zatrudnienia pracowników administracji publicznej określonych poszczególnymi pragmatykami zawodowymi wynika, że niektóre wymagania są wspólne dla wszystkich pracowników sektora władzy publicznej.

Komentarze: 1


noavatar.png
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz jest na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej 2020-05-15

Czytanie tych informacji Cieszę się, że pokazuję, że mam niesamowite, niesamowite poczucie, że natknęłam się na dokładnie to, czego potrzebowałem. Niewątpliwie będę się upewnił, że nie ignorujesz tej witryny i niechętnie przyjrzymy się jej.

Najnowsze artykuły:

Top