wywłaszczanie o gospodarce nieruchomościami Artykułwywłaszczanie o gospodarce nieruchomościami. Artykuł www obejmuje planowane przemiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania poprzez władze gminy właścicieli, jakich nieruchomości zostały podłączone do tych samych urządzeń infrastruktury technicznej innymi słowy którym stworzono warunki do wykorzystywania z wybudowanej drogi niezależnie od fakt, czyli procedura w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej zostało wszczęte przed dniem 22.8.2017 r. to znaczy też nie. Strona www kierowana jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości dodatkowo uczestników procesu inwestycyjnego. Ponadto przepisy ustawy: umożliwiają byłym współwłaścicielom nieruchomości oraz ich spadkobiercom dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości czy też jej części, niezależnie od zgody pozostałych uprawnionych; dopuszczają zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo w jej części, jeśli pozostali uprawnieni nie dochodzą swoich roszczeń; przesądzają o wygaśnięciu uprawnienia do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (lub jej części) czy też udziału w wywłaszczonej nieruchomości (lub w jej części), w przypadku upływu 20 lat od dnia, w którym wyrok o wywłaszczeniu stała się ostateczna, jeżeli w tym terminie strona nie złożyła stosownego wniosku; zakładają odpowiednie stosowanie kodeksów o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości również w przypadku, jak została ona nabyta przez Skarb Państwa innymi słowy jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy; przewidują, że w przypadku, podczas gdy termin wygaszenia roszczeń upłynąłby przed dniem wejścia w życie ustawy czy też kiedy od dnia jej wejścia w życie do upływu tego terminu pozostawałoby nie więcej niż 12 miesięcy, wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości mógłby zostać złożony w terminie 12 miesięcy od czasu wejścia w życie ustawy; przyznają poprzednim gospodarka nieruchomościami publicznymi właścicielom oraz ich spadkobiercom prawo żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości czyli udziału w tej nieruchomości lub części wywłaszczonej nieruchomości innymi słowy udziału w tej części w terminie 12 miesięcy od czasu wejścia w życie ustawy w przypadku, podczas gdy w okresie od momentu 1.11998 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, żądanie to nie zostało uwzględnione lub nie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od czasu otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu.

Najnowsze artykuły:

Top