Spółka z oo a pożyczka z tarczy i odpowiedzialnośćSpółka z o.o. a pożyczka z tarczy i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w czasach kryzysu wywołanego epidemią. W czasie epidemii infekcji COVID-19 również wynikającego z tej epidemii bezprecedensowego odpowiedzialność gospodarki Polski, europejskiej i światowej, zachwianych lub przerwanych łańcuchów dostaw dodatkowo źródeł finansowania zasadnicze znaczenie dla menadżerów zatrudnionych jako członkowie zarządu spółek kapitałowych ma zagadnienie podejmowania szybkich decyzji gospodarczych, jakie cechują się obecnie wyjątkowo niskim poziomem akceptowalnego błędu. W tym świetle istotniejszego znaczenia nabiera kwestia odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej): wobec spółki za działania lub zaniechania sprzecznym obowiązek zarządu spółki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z prawem lub postanowieniami umowy spółki, względem wierzycieli w przypadku wystąpienia niewypłacalności (braku możliwości realizacji wymagalnych zobowiązań). Kodeks spółek handlowych przewiduje odpowiedzialność członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących przypadkach: prącie zarządu odpowiada względem spółki za szkodę wyrządzoną działaniem czyli zaniechaniem sprzecznym z prawem innymi słowy postanowieniami umowy spółki, zdaje się że nie ponosi winy; członkowie zarządu odpowiadają solidarnie w stosunku do wierzycieli spółki za zobowiązania spółki, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: egzekucja względem spółki jest bezskuteczna; oraz we właściwym czasie nie: został zgłoszony wniosek o promulgacja upadłości; czyli wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydano postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; podobno że: niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu; pomimo niezgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości, dokonywanie przez członka zarządu spółki wniosku o ogłoszenie upadłości niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego innymi słowy postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Zostaną omówione:podejmowanie ryzykowanych gospodarczo transakcji, w tym zawierania porozumień z kontrahentami spółki mających na celu zapewnienie stabilności łańcucha dostaw kosztem zrzeczenia się przysługujących spółce roszczeń (np. o zapłatę odszkodowania albo kary umownej wynikającej z niewykonania umowy przez kontrahenta), przesunięcie terminów zapłaty czyli terminów realizacji zobowiązań przez kontrahenta, zdeterminowanie innych skutków niewykonania zobowiązań; skutki niewykonania czyli nienależytego wykonania umów zawartych przez spółkę, z szczególnym uwzględnieniem umów zawartych w trybie zamówień publicznych (w świetle szczególnych rozwiązań przyjętych w zakresie tzw. specustawy); tworzenie rezerw na potrzeby przewidywanych strat wynikających z utraty przychodów albo podniesienia kosztów aktywności w okresie stanu epidemii; relacji ze wspólnikami w grupie kapitałowej, w szczególności naruszenia ładu korporacyjnego, wydawania poprzez radę nadzorczą albo zgromadzenie wspólników tzw. poleceń wiążących w obszarze prowadzenia spraw spółek poprzez zarząd; ocena sytuacji finansowej spółki pod kątem wystąpienia momentu niewypłacalności skutkującego obowiązkiem zarządu zgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości spółki; dokonywanie przez członka zarządu (samodzielnie albo wespół z innymi członkami) wniosku o promulgacja upadłości, a zarówno konsultacje co do sporów pomiędzy członkami zarządu co dotyczy konieczności zgłoszenia takiego wniosku; dokumentacja spółkowa (uchwały zarządu, wystąpienia do rady nadzorczej również zgromadzenia wspólników) mającej na celu prezentacje stanowiska członków zarządu pod kątem późniejszej oceny ich odpowiedzialności względem spółki; ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej połączonej z pełnioną funkcją.

Najnowsze artykuły:

Top