ABC Jak inwestować


W artykule opisano w szerokim zakresie tematykę zarządzania i obrotu nieruchomościami, z uwzględnieniem zadań podatku od nieruchomości, podat­ku katastralnego i samej instytucji katastru, który zostanie w Polsce wprowadzony zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęcono:- kluczowym pojęciom związanym z gospodarką nieruchomościami; - obrotowi i gospodarce nieruchomościami; - podatkowi od nieruchomości; - metodom wyceny nieruchomości; - podatkowi katastralnemu również katastrowi; - metodyce i jakości danych w wycenie nieruchomości. Artykuł obejmuje liczne przykłady, szkolenie i schematy, jakie pomogą w lepszym zrozumieniu omawianych zagadnień. Przedstawia problematykę obrotu nieruchomościami również w aspekcie prawnym, bieżącym dla stanu prawnego na dzień stycznia roku. Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania to pierwsze opracowanie, w którym została przedstawiona ogół zagadnień procesu granicznego. W artykule omówiono zadania prawne dotyczące obowiązującego, dwuetapowego administracyjnosądowego modelu postępowania rozgraniczeniowego, w którym cechą charakterystyczną jest scalanie procedur administracyjnych z rozwiązaniami procesowymi typowymi dla prawa cywilnego. Szczegółowej analizie poddano poszczególne etapy administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego, z podkreśleniem tych jego elementów procesowych, które również w praktyce, jakim sposobem i orzecznictwie sądowoadministracyjnym są rozbieżnie interpretowane. Artykuł obejmuje podobnie wzory pism i orzeczeń w kwestiach ustalania granic nieruchomości. Jej walorem jest drobiazgowe i wieloaspektowe potraktowanie omawianych zagadnień. Lektura jest zwracana do pracowników samorządowych realizujących zadania z aspektu administracji rządowej w tym zakresie, geodetów, sędziów, radców prawnych, adwokatów.

Najnowsze artykuły:

Top