Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Artykuł przeznaczona jest dla zarządców nieruchomości dodatkowo księgowych wspólnot mieszkaniowych jako rozszerzenie posiadanej wiedzy z zakresu finansów i rozliczeń rocznych. Wszystkie podane w publikacji internetowej pdf przykłady.

Usługi

Aspekty prawne planowania

Praca adresowana do radców prawnych, adwokatów, aplikantów, studentów pr...

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji

Praca przeznaczona dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pra...

Budowa domu

W artykule omówiono prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, koncesje ...

Bezpieczeństwo umów procesie

Praca z umów w procesie budowalnym stanowi poradnik dla kierowników budowy...

Budżetowanie zarządzaniu przedsiębiorstwem

W pracy, prócz zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlano-montażowe...

Decyzja o warunkach

Niniejsza pozycja bibliograficzna ukazuje się jako kolejna lektura w serii Praw...

Umowy obrocie nieruchomościami

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym to jedno z nielicznych opracowań opisujących złożoną tematykę wymagań, jakie prawo ochrony środowiska nakłada na przedsiębiorców planujących i realizujących inwestycje budowlane mogące oddziaływać na środowisko. Problematyka ta stanowi przedmiot coraz większego zainteresowania przedsiębiorców, osób także organizacji społecznych zainteresowanych ochroną środowiska. Zasadni-czy podkreślenie położono na rozwiązania proceduralne mające na celu uzyskanie konsensusu społecznego w razie konfliktu interesu publicznego i interesu indywidualnego występującego w związku z aktywnością inwestycyjno-budowlaną. W publikacji internetowej przedstawiono zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska wprowadzone ustawą z października rok o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska również o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozycja bibliograficzna jest skierowana również do studentów prawa, administracji i ochrony środowiska, jak i prawników praktyków także pracowników administracji publicznej. Zainteresuje zresztą przedsiębiorców planujących i realizujących inwestycje budowlane mogące oddziaływać na środowisko. Dr Monika Zakrzewska jest adiunktem w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jest autorką publikacji internetowej internetowej z obszaru prawa administracyjnego, a w szczególności prawa ochrony środowiska także prawa zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem niniejszej publikacji internetowej jest reprezentacja problematyki odbioru lokalu mieszkalnego na tle rozwiązań przyjętych w ustawie deweloperskiej. Intencją wprowadzenia ustawy deweloperskiej było zapewnienie skutecznej ochrony nabywcom lokali mieszkalnym. Jednym z takich ustawowych środków ochrony nabywców jest recepcja lokalu mieszkalnego. Nie mniej jednak w toku dokonywania czynności odbioru w wielu przypadkach pojawiają się obiekcje co się tyczy przysługujących praw i obowiązków leżących zarówno po stronie nabywcy, w który sposób i dewelopera. Lektura mieści reprezentacja w zarysie wybranych zagadnień dotyczących umowy deweloperskiej, peryfraza istoty, procedury również skutków prawnych odbioru, a zarówno cechy wyróżniające tę instytucję w zależności od innych stosunków cywilnoprawnych. Na uwagę zasługuje podjęcie analizy zadania zastosowania artykułów prawnych tyczących się odbioru, które nie zostały uregulowane w ustawie deweloperskiej dodatkowo ważnego dla nabywców tematu odpowiedzialności za usunięcie wad w lokalu mieszkalnym. Omawiana w publikacji internetowej pdf ogół problemów jest ważna także dla dewelopera, w jaki sposób i nabywcy, na rzecz którego recepcja stanowi przełomowy moment w realizacji celu zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej. Może też stanowić cenne źródło informacji dla wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką rynku mieszkaniowego

Portfolio

Własność lokali

Własność lokali

Zawiera największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z nowymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania fundament cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów.

Publiczne fundusze nieruchomości

Publiczne fundusze nieruchomości

Problematyka charakteru prawnego wspólnoty mieszkaniowej była ochoczo podejmowana w literaturze poprzednio od samego początku istnienia regulującej tą kwestię ustawy o własności lokali. Stworzono szereg koncepcji wyjaśniających strukturę.

ABC Jak inwestować

ABC Jak inwestować

W artykule opisano w szerokim zakresie tematykę zarządzania i obrotu nieruchomościami z uwzględnieniem zadań podatku od nieruchomości podat­ku katastralnego i samej instytucji katastru który zostanie w Polsce wprowadzony zgodnie z wymaganiami.

Co jeszcze mamy ciekawego

Top